logo

Sissejuhatus

OÜ Pirita Hambaravi tegeleb Eesti Vabariigis hambaraviteenuse pakkumisega ja osutamisega Tallinnas, Käesolevas privaatsusteatises on toodud andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted, mida Pirita Hambaravi rakendab, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus. Pirita Hambaravi on võtnud kasutusele mõistlikud ja vajalikud meetmed Teie turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks ja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.

Privaatsusteatis kehtib Pirita Hambarvi hambakliinikus ja veebikeskkonnas.  Pirita Hambaravi töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik enda ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Pirita Hambaravi lähtub isikuandmeid töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Pirita Hambaravi teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks ning aitab meil pakkuda Teile paremaid tooteid ja teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.

Privaatsusteatise ulatus

Käesolevas privaatsusteatises sätestatud põhimõtted kohalduvad OÜ Pirita Hambaraviga suhtlemisel. Privaatsusteatis rakendub Teile näiteks, kui:

* Te kasutate OÜ Pirita Hambaravi teenuseid;

* Pirita Hambaravi osutab Teile tervishoiuteenust;

* Te helistate Pirita Hambaravi kontakttelefonile;

* Te pöördute Pirita Hambaravi poole e-posti või muu sidevahendi kaudu;

Käesolev privaatsusteatis ei kohaldu Pirita Hambaravi OÜ-ga mitte seotud ettevõtete poliitikatele ja praktikatele.

Pirita Hambaravi ei vastuta teiste ettevõtete privaatsuspoliitikate ja praktika eest, sh juhtudel, kui Pirita Hambaravi veebilehel on viidatud teiste ettevõtete veebilehtedele, ei kinnita Pirita Hambaravi nende ettevõtete privaatsuspoliitikat või -praktikat.

Pirita Hambaravi ei töötle teadlikult alla 13-aastaste isikutega seotud andmeid, välja arvatud juhtudel, kui andmete töötlemine on vajalik raviteenuse osutamiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk 

Pirita Hambaravi kogub ja töötleb isikuandmeid ja muid andmeid raviteenuse osutamiseks, muudel äritegevuslikel eesmärkidel, teenuste pakkumiseks, suhtlemiseks patsientidega, tarbijate, töötajate ja koostööpartneritega, päringutele vastamiseks ja taotluste lahendamiseks, kaupade ja teenuste turundamiseks, teenuste ja kaupade kvaliteedi hindamiseks, veebilehtede, toodete ja teenustega seotud klientide tagasiside töötlemiseks, pettuse või väärkasutuse tuvastamiseks ja ennetamiseks, turu-uuringuteks, tootekatsetusteks, tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Pirita Hambaravi võib isikuandmeid töödelda tulenevalt õigustatud ärihuvidest, nt pettuse ennetamine; otseturundus; võrgu- ja infosüsteemide turvalisus; andmeanalüüs; teenuste täiustamine, muutmine ja parandamine; kasutamise suundumuste tuvastamine; turunduskampaaniate ja reklaami tõhususe kindlaksmääramine.

Pirita Hambaravi õigustatud huvid tulenevad äritegevusest ja -juhtimisest, et pakkuda Teile parimaid teenuseid ja tooteid ning veebilehtede, teenuste ja rakenduste parimat ja turvalisimat kasutuskogemust. Näiteks seisneb Pirita Hambaravi õigustatud huvi selles, et turundus oleks Teie jaoks asjakohane. Seega võime Teie andmeid töödelda eesmärgiga saata Teie huvidele vastavat turundusmaterjali. See võib kehtida ka isikuandmete töötlemise kohta, mida tehakse Teie huvides.

Kui töötleme Teie isikuandmeid lähtuvalt meie õigustatud huvidest, arvestame ja kaalume alati mistahes võimalikke mõjusid Teile (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ja Teie isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Pirita Hambaravi õigustatud ärihuvid ei välista automaatselt Teie huve – me ei kasuta Teie isikuandmeid tegevusteks, mille korral meie huvid kaaluvad üles Teile avalduva mõju.

Isikuandmete Pirita Hambaravi OÜ-le esitamine ei ole kohustuslik, kuid nende esitamisest keeldumine võib tähendada, et OÜ Hambaravil ei ole võimalik Teile pakkuda teenuseid, vastata päringutele või lahendada taotluseid.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pirita Hambaravi rakendab isikuandmete puutumatuse ja kaitse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi ja halduslikke kaitsemeetmeid, nagu lukud, elektrilised seiresüsteemid, tulemüür, pahavaravastased programmid ja rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Uuendame ja testime turbetehnoloogiat pidevalt. Võimaldame juurdepääsu Teie isikuandmetele vaid neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks. Peale selle koolitame oma töötajaid seoses konfidentsiaalsuse tähtsuse, isikuandmete puutumatuse ja turvalisusega.

Pirita Hambaravi kasutab tervishoiuteenuse osutamisel Dentas ravihaldustarkvara . Dentas tarkvaraga on võimalik hallata patsiendi andmeid, raviinfot, digipilte, tööplaane, arveldust, saata SMS meeldetuletusi ja palju muud. See tõhustab nii arstide kui ka terve kliiniku tööd ja aitab kasutajatel osutada püsivalt kõrgetasemelist raviteenust. Visiidile registreerides nõustute eelpool nimetatud tegevustega.

Näitlik loetelu põhilistest olukordadest, kus Pirita Hambaravi võib töödelda Teie isikuandmeid

Pirita Hambaravi  töötleb Teie isikuandmeid näiteks järgmistel juhtudel, kui:

* tervishoiuteenuse osutamisel – terviseandmete kogumine (sh e-tervise andmekogust), sisestamine, muutmine ja lisamine Teie ravikaardile on vajalik peamiselt raviteenuse osutamiseks ja mh selleks, et hinnata terviseseisundi ning ravi dünaamikat;

* registreerite vastuvõtule – registreerides vastuvõtule (kohapeal, e-maili teel, telefoni teel, veebibroneeringu kaudu) töötleme Teie andmeid (nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne);

* tulete hambaarsti (eriarsti) vastuvõtule – kogume andmeid Teie tervisliku seisundi kohta, et Teid diagnoosida ja ravida;

* registreerite oma lapse või eeskoste all oleva isiku meie vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid ja kontrollime Teie seotust patsiendiga;

* Teie laps või eeskoste all olev isik on tulnud meie juurde hambaarsti (eriarsti) vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid kontrollimaks Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile infot patsiendi terviseandmete kohta juhul, kui patsient või õiguskaitseorganid ei ole määranud teisiti;

* patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie kontaktandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;

* taotlete enda (oma lapse või eeskoste all oleva isiku) ravidokumentide väljastamist – dokumentide väljastamine toimub OÜ Pirita Hambaraviga kooskõlas seaduslike alustega. Kasutame Teie nõusolekul andmeid dokumentide väljastamiseks;

* esitate meile ettepaneku või tänuavalduse – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmed (nimi) meie töötajate seas;

* esitate meile kaebuse või teabenõude (sh sidevahendite kaudu) – kasutame Teie isikuandmeid kaebusega/teabenõudega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja kaebusele/teabenõudele vastamiseks. Kui olete saatnud meile päringu, millele saab vastata vaid mõni meie lepingulistest koostööpartneritest (järelmaksupakkuja, kindlustusselts jne.), siis edastame kirja õigele asutusele ja teavitame Teid sellest;

* kandideerite Pirita Hambaravisse tööle – lähtume Teie enda poolt jagatud andmetest ning andmetest, mida on võimalik koguda avalikest allikatest. Saates meile oma CV, annate nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.

Töödeldavad andmed

Pirita Hambaravi võib koguda ja töödelda Teie kohta järgmiseid andmeid:

* ees- ja perekonnanimi;

* elukoha andmed;

* kontaktandmed (telefoninumber, e-post, postiaadress jms);

* isikukood;

* terviseandmed (sh e-tervise andmekogust);

* dokumendiandmed (nt dokumendi number jms);

* brauseri ja seadme andmed;

* küpsiste, pikslimärkide ja muu tehnoloogia abil kogutav teave;

* muud andmed, mis on vajalikud tervishoiuteenuse osutamiseks.

Isikuandmete kogumise viis

Pirita Hambaravi kogub Teie andmeid:

* otse Teie või Teie esindaja käest, kui broneerite endale raviteenuse aja, suhtlete meiega sidevahendite kaudu, raviteenuse osutamisel tervishoiuteenuse osutaja vahendusel;

* e-tervise andmekogust;

* kaudsetest allikatest (nt avalikud andmebaasid, turunduspartnerid, sotsiaalmeedia, sh Teie sõbrad või muul viisil seotud isikud ja teised kolmandad pooled).

 Isikuandmete kasutamine 

Pirita Hambaravi võib kasutada Teie andmeid kasutada enda õigustatud ärihuvides, muu hulgas:

* Teiega tehingute sõlmimiseks (nt tervishoiuteenuse lepingu ja muude kokkulepete sõlmimine);

* Teiega suhtlemiseks (nt teenuse osutamise tingimuste, taotluste ja päringute lahendamise teemal; läbirääkimiste pidamiseks jms);

* tervishoiuteenuse osutamiseks (sh ravi planeerimine, diagnoosimine, ravimine jms);

* äritegevuse teostamiseks ja arendamiseks (nt andmeanalüüsiks, tegevuste auditeerimiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, olemasolevate teenuste parendamiseks ja muutmiseks, kasutamise trendide tuvastamiseks, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks);

* pettuste, rahapesu, kelmuste ja muude reaalsete ja võimalike keelatud või ebaseaduslike tegevuste jälgimiseks ja ennetamiseks;

* Teile Pirita Hambaravi ja teiste ettevõtete teenuseid puudutavate turundusteadete edastamiseks, sh pakkumised, kupongid või hüved, mis meie hinnangul võivad Teile huvi pakkuda. Sellised turundusteated võivad tulla otse meilt või läbi Pirita Hambaravi sidusettevõtete või kolmandate poolte;

* krediidiasutustele edastamiseks, kui olete taotlenud Pirita Hambaravi pakutavate teenuste või kaupade ostmiseks finantseerimist krediidiasutuselt;

* õiguslike, auditeerimist puudutavate, regulatiivsete, kindlustuse, turvalisuse ja töötlemise nõuete täitmiseks;

* avalike ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks, sh ametiasutused, mis võivad asuda väljaspool Teie elukohariiki;

* õigusalaseks koostööks õiguskaitseasutustega või muudel õigusaktidest tulenevatel eesmärkidel;

Andmekaitse ja -töötlus Pirita Hambaravi veebikeskkonnas

Pirita Hambaravi kogub Teie kohta andmeid, mis tulenevad www.piritahambaravi.ee (edaspidi ka Veebikeskkond) kasutamisest, muu hulgas näiteks

1) seoses teenustega, mis võimaldavad Teil luua veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Teie nimi ja e-posti aadress);

2) kui Te broneerite Veebikeskkonnas arstikülastuse aja, millisel juhul võidakse küsida Teie nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud broneeringu töötlemiseks;

3) kui Te osalete Pirita Hambaravi korraldatud või sponsoreeritud kampaanias;

4) kui Pirita Hambaravi palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil;

5) turundamiseks;

6) Teiega suhtlemine (sh päringutele vastamine);

7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks;

8) Teie teavitamiseks;

9) broneeringute töötlemiseks;

10) küsitluste läbiviimiseks;

11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

Pirita Hambaravi kogub Teilt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks:

1) logiteavet, sh Teie poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Te veebikeskkonna kaudu sisestate ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Pirita Hambaravi on Teie seadmesse salvestanud;

2) asukoha teavet, sh Teie kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Pirita Hambaravile veebikeskkonna kasutamise ajal;

3) muud andmed, sh Teie kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Teie suhtlete veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.

Pirita Hambaravil on õigus koguda Teie kohta muud teavet Teie seadme või Teie veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Pirita Hambaravi selgitab Teile kogumise hetkel või muul moel, Teie nõusolekul.

Teil on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Pirita Hambaravile keelduda, kuid see võib mõjutada Teie valikuid Veebikeskkonna kasutamisel.

Pirita Hambaravil ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad veebikeskkonna teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Teie arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Teie veebilehte külastate. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Teie seadmesse, Teid üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt

1) küpsised mäletavad Teie sisselogimise andmeid, seega ei pea Te neid iga kord, kui veebikeskkonda sisse logite, uuesti sisestama;

2) küpsised aitavad Pirita Hambaravil ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Pirita Hambaravi Veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide ootustele ning vajadustele ja parandada kasutajakogemust;

3) küpsised aitavad Pirita Hambaravil ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame olete Te näinud, et Teile ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Te kasutate Veebikeskkonda;

4) küpsised aitavad Pirita Hambaravil ja kolmandatel isikutel pakkuda Teile asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Teiepoolse kasutuse kohta.

Kui Te kasutate veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saate seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Teil tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

Teil on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Teie võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

Pirita Hambaravi võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid’), mille eesmärk on edastada teavet Teie seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Teie seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal olete vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal vastavat beaconit vaatasite, ning Teie seadme IP-aadressi. Pirita Hambaravija kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Teie eelistustele.

Pirita Hambaravi võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Pirita Hambaravil mh kindlaks määrata, kas ja kui palju olete Teie mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

Isikuandmete ning muude andmete jagamine ja avaldamine

Isikuandmeid võib Pirita Hambaravi edastada või avalikustada järgmistele kolmandatele isikutele:

* allhankijatele ja koostööpartneritele, kes töötlevad isikuandmeid Pirita Hambaravi õigustatud ärihuvide esindamise eesmärkidel. Pirita Hambaravi koostööpartnerid ja allhankijad võivad olla meedia-, turundusvõi IT-ettevõtted, kes aitavad Pirita Hambaravil arendada turundusmeetodeid, mis võimaldavad Pirita Hambaravil pakkuda klientidele sihtturundust, samuti raviteenuse tarkvara pakkujad, laborid;

* tarnijatele, kes pakuvad Pirita Hambaravile infotehnoloogiateenuseid, nagu näiteks veebimajutus, andmeanalüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus ja e-kirjade haldus;

* tarnijatele, kes aitavad Pirita Hambaravi loosimiste, võistluste ja teiste kampaaniatega;

* kui olete loginud Pirita Hambaravi  teenusesse kolmanda isiku teenuse (nt Facebooki) kaudu, edastatakse kolmanda isiku tehnoloogia kaudu kogutud andmed sellele kolmandale isikule automaatselt. Näiteks on Facebooki privaatsuspoliitika kohaselt Facebookis nähtavad konkreetsele teenusele antud “laigid”. Teilt palutakse kolmanda isiku privaatsustingimused läbi lugeda;

* õiguskaitseorganitele, sest isikuandmeid võidakse avalikustada, kui see on vajalik õigusnormide järgimiseks või Pirita Hambaravi õigustatud huvide järgimiseks, nt pettuse, väärkasutuse või turvaprobleemide tuvastamine, nende eest kaitsmine või nende kõrvaldamine;

* teiste kolmandate pooltele, kui tegemist on Pirita Hambaravi varade või aktsiate reorganiseerimisega, ühinemisega, müügiga, ühisettev.ttega, määramisega, edastamisega või muude muudatustega või pankrotimenetluse või teiste sarnaste tegevustega.

Pirita Hambaravi võib kasutada kolmandaid isikuid, et edastada Teile huvipakkuvate toodete ja teenuste reklaami. Need ettevõtted võivad Teie brauserisse salvestada või sealt lugeda ainulaadseid küpsiseid (sh pikslimärke). Samuti võivad nad kasutada neid tehnoloogiaid ja Teie internetikasutuse kohta kogutud andmeid, et Teid erinevates seadmetes (näiteks mobiiltelefon ja sülearvuti) ära tunda.

Kolmandate isikute osutatavad teenused

Pirita Hambaravi veebilehed, sotsiaalmeedia kanalid, rakendused ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Pirita Hambaravi ei vastuta isikuandmete töötlemise eest nendel veebilehtedel.

Teatud teenuste mõne osa kasutamiseks võivad olla ette nähtud isikuandmete töötlemise eritingimused. Teid teavitatakse nendest kolmanda isiku tingimustest ja teilt küsitakse sellise teenuse osa kasutamiseks nõusolekut. Kui nõustute kasutajakonto loomise ja sisselogimisega kolmanda isiku teenuse kaudu, ei vastuta Pirita Hambaravi kolmanda isiku teenuse ega ühegi sellest tuleneva asjaolu eest.

Isikuandmete säilitamine ning säilitamis- ja töötlemiskoht

Pirita Hambaravi säilitab Teie andmeid nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul või pikemalt, kui seda nõuab seadus. Kui andmeid enam esialgsel eesmärgil vaja ei ole, kustutatakse need vastavalt Pirita Hambaravis andmetöötlemise poliitikale ja protseduuridele.

Kogutud isikuandmeid võib töödelda Teie elukohariigis või edastada teise riiki, kus Pirita Hambaravi ja selle sidusettevõtted, allhankijad või muud isikuandmete vastuvõtjad tegutsevad – nii Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) kui ka väljaspool seda. See tähendab, et Teie isikuandmeid võidakse töödelda või säilitada riigis, kus kehtivad leebemad andmekaitsenõuded kui Euroopa Liidus.

Pirita Hambaravi tagab, et Teie isikuandmeid töödeldakse alati vastavalt sellele privaatsusteatisele, isegi kui neid edastatakse väljapoole EMP-d. Väljapoole EMP-d edastatavad isikuandmed on kaitstud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega või asjakohaste lepinguliste kokkulepetega (kas vastutava töötleja ja vastuvõtja(te) allkirjastatud lepingu tüüptingimuste või vastuvõtja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadiga). Täpsema info saamiseks on võimalik Teil võtta Pirita Hambaraviga ühendust.

Teie õigused seoses andmete töötlemisega

Kui Pirita Hambaravi  töötleb isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb Pirita Hambaravi õigustatud huvist, on Teil õigus konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui neid kasutatakse otseturunduse eesmärkidel. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega Pirita Hambaravi OÜ registrites või saada teatis registrites selliste andmete puudumise kohta, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.

Samuti on Teil õigus tutvuda registrisse kantud isikuandmete allikate ja nende kasutamise ning sihtriikidega, kuhu on isikuandmeid edastatud. Lisaks on Teil õigus töödeldavaid isikuandmeid parandada ja/või täiendada.

Juhul, kui soovite oma eespool nimetatud õigusi kasutada, on Teil võimalik pöörduda vastavasisulise taotlusega Pirita Hambaravi andmekaitsespetsialisti poole e-posti janne@piritahambaravi.ee kaudu.

Teie nõusoleku tagasivõtmine ei muuda tagasivõtmisele eelnevat isikuandmete

Isikuandmete parandamine, töötlemise piiramine ja kustutamine

Pirita Hambaravi on kohustatud põhjendamatu viivituseta parandama, kustutama või täiendama registrisse kantud isikuandmeid, kui need on tulenevalt töötlemise eesmärgist ebaõiged, ebavajalikud, ebatäielikud või aegunud. Pirita Hambaravi OÜ peab samuti vältima selliste andmete levitamist, kui see võib kahjustada Teie isikuandmete kaitset.

Teil on õigus nõuda Pirita Hambaravilt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

* kui olete vaidlustanud töödeldavate isikuandmete täpsuse;

* kui leiate, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid nende kasutamise piiramist;

* kui Pirita Hambatavi ei vaja Teie isikuandmeid enam andmetöötluse eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või

* kui olete esitanud seoses isikuandmete töötlemisega vastuväite ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt seni kuni Pirita Hambaravi kontrollib, kas Pirita Hambaravi  või kolmanda isiku õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja/või vabadused. Kui olete taotlenud isikuandmete töötlemise piiramist eespool nimetatud põhjustel, teavitab Pirita Hambaravi teid enne isikuandmete töötlemise piirangu lõpetamist.

Kui Pirita Hambaravi keeldub Teie ebaõigete andmete parandamise taotlusest, teavitatakse Teid sellest kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. Teatises märgitakse ka keeldumise põhjused. Sel juhul võib kõnealuses küsimuses pöörduda andmekaitse õigusvoliniku poole.

Pirita Hambaravi teavitab isikuandmete parandamisest andmete vastuvõtjaid, kellele andmed on esitatud, ja ebaõigete isikuandmete allikat, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või põhjendamatult keerukas.

Pirita Hambaravi andmekaitse eest vastutav isik, privaatsusteatise muutmine ja kaebused

Pirita Hambaravi juhatus on määranud andmekaitsespetsialisti. Pirita Hambaravi andmekaitsespetsialisti poole võib pöörduda kõikide Pirita Hambaravi OÜ  isikuandmete töötlemisega seotud päringute ja kaebustega email janne@piritahambaravi.ee.

Pirita Hambaravil on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et Teid sellest eelnevalt teavitaks.

Kui Te pole rahul sellega, kuidas Pirita Hambaravi  on käsitlenud Teie isikuandmeid või Teie esitatud privaatsuspäringut või -taotlust, on Teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele

(Eesti Andmekaitseinspektsioon, https://www.aki.ee/).